Wierum
Tocht: 142(12)
Bezocht op: 1 augustus 2011
Provincie: Groningen

Vanaf de toegangsweg naar Wierum is duidelijk te zien, dat men deze wierde weer heeft aangevuld met gebaggerd slib. Van de oorspronkelijke wierde van 6 hectare was maar een kwart overgebleven, de rest werd tussen 1912 en 1916 afgegraven en verkocht. Er zijn hier oude bewoningsresten uit 400 voor Christus gevonden. Om gespaard te blijven voor stormvloeden hoogte men de woonplek telkens op, tot het hoog genoeg was om er te kunnen blijven wonen. In de tijd van de Romeinen nam de bevolking toe. Na hun vertrek verlieten de bewoners weer dit woonoord. Na de Karolingische periode kwamen de mensen weer terug. In 1840 stonden hier 5 boerderijen en woonden er 30 mensen. De kerk was in 1829 al afgebroken. Nu staat er slechts de boerderij van de familie Onnes, die in veehouderij doet en op de heuvel onder de bomen ligt het oude kerkhof. Landschapsbeheer Groningen werkt aan het contrast tussen het open land en de begroeiing van de boerenerven. Een nieuwe sluis biedt de mogelijkheid de grondwaterstand te be´nvloeden waardoor de weilanden in het Reidiepgebied aantrekkelijk blijven voor de weidevogels. De vogels moeten nog even wachten totdat het waterschap Noorderzijlvest een herzien peilbesluit neemt.